شعار سال
دوشنبه 01 مرداد 1403
آموزش در صنایع: 
بخشی از آموزشهای سازمان در قالب آموزش در صنایع ویژه شاغلین بازار کار و در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقاء سطح  مهارت  آنان همگام با فن آوریهای روز در قالبهای آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی و آموزش ضمن کار می باشد.

الف -  آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی: این مراکز به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع می باشند و نسبت به آموزش رشته های مورد نیاز اقدام می نمایند.

 مرکز جوار کارگاهی مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزشی مستقل از جریان خط تولید بوده و هر واحد به تنهایی یا چند واحد به اشتراک می توانند آن را تاسیس و اداره نمایند و مرکز آموزش بین کارگاهی مرکزی است که در بین دو واحد تولیدی به منظور آموزش مهارتهای شغلی توسط صنایع بزرگ ایجاد می  شود.

ب -  آموزش ضمن کار : این آموزشها به منظور افزایش مهارت شاغلان در صنعت در محل و در حین انجام کار واقعی بدون جدا کردن شاغل از کار صورت می پذیرد.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین