شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

نحوه تشکیل بانک سئوال

 اهداف

 1-  تهیه سئوالات همگن واستاندارد شده

 2-  اطمینان از رعایت سطح علمی استاندارد در سنجش وارزشیابی

 3-   امکان ارزیابی ومقایسه مطلوب از فعالیتهای آموزشی مراکز آموزش فنی وحرفه ای

 4-   امکان سنجش مهارت ومقایسه دانش فنی ومهارت مربیان مراکز آموزش

 5-   تهیه سئوالات براساس بودجه بندی ( توجه به همه توانایی های مهارت )

 6-  ملزم شدن مراکز آموزشی به آموزش کامل توانائیها در هر استاندارد مهارت ونیاز بازار کار

 7-  توانمند شدن استانهایی که نیروی انسانی متخصص وکافی ندارند .

 8-  کاهش هزینه های طراحی سئوال در هراستان.

 طراحی وممیزی سئوال ونقشه کار عملی:

 هراستان با دعوت واعلام فراخوان از افراد متخصص وباتجربه از بخشهای مختلف بازارکار (کشاورزی ,صنعت وخدمات) وسایر موسسات علمی , آموزشی وپژوهشی برای طراحی سئوال

 ونقشه کار عملی , حرفه های آموزشی فعال خود مطابق روند نمااقدام می نماید و با تشکیل کمیته ای ممیزی که از حداقل  دو نفر آزمونگر از هریک از بخشهای مختلف بازار کار

  (کشاورزی , صنعت وخدمات ) ویک نفر مربی از تشکل مربیان در رشته مربوط تشکیل  میگردد وسئوالات ونقشه های کار عملی را ممیزی وبرای ورود به بانک سئوال آماده می کند .

 منابع طراحی سئوال ونقشه کار عملی:

 1-  استاندارد شغل (در صورت عدم دسترسی به استاندارد شغل از استاندارد آموزش شغل استفاده می شود

 2-  منابع آموزشی معتبر علمی مرتبط با استاندارد شغل.

دانش , مهارت وتجارب افراد ذیصلاح بخشهای مرتبط در بازار کار وموسسات آموزشی دولتی وغیردولتی واجد شرایط

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین