شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

شرح وظایف ورئوس فعالیتهای واحد امورحقوقی وقراردادها:

 رسیدگی به امورحقوقی از قبیل تنظیم وانواع قراردادها با ارگانها - سازمانها -اشخاص حقیقی در چارچوب مقررات طرح شکایت ورسیدگی به موضوعات مختلف حقوقی وشرکت در جلسات دادرسی وارائه دفاعیات لازم در راستای احقاق حقوق حقه سازمان - مطالعه کتب آئین نامه ها وقوانین - ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان در راستای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت - اخذاسناد مراکز آموزشی - تنظیم آگهی های مناقصه - مزایده وبرگهای شرایط شرکت در مناقصات - شرکت در جلسات کمیسیون مناقصات - انجام سایر امورحقوقی که از سوی مقام مافوق ارجاع میگرددد.

مسئول واحد: علیرضا میرعمادی  شماره تماس 31939147

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین