شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
مسئول واحد : آقای فرداد سلیمی تلفن واحد :31939144
 
شرح وظایف :
 
-مطالعه وبررسی در زمینه طراحی نقشه های اجرایی ساختمانهای فلزی وبتون آرمه یا ساختمانهای آجری

-بازدید از ساختمانهای موجود در سطح منطقه وبررسی اشکالات ونواقص آنها وارائه پیشنهادات لازم برای رفع آنها

-برآورد حجم عملیات ساختمان سازی وهزینه یابی آنها از جمله بازدید , تعمیر ونگهداری

-نظارت برپروژه های در حال احداث ادارات در سطح منطقه ورسیدگی به صورت وضعیتهای مربوطه

-تهیه طرح ونقشه های اجرایی اجزاء ساختمانها مانند پی , ستون ودیوار

-نظارت برتهیه طرحهای مربوط به امورفنی وساختمانی وزیرسازی خط ونقشه کشی وبرآورد هزینه های مربوطه

-مطالعه وبرنامه ریزی وارائه طرح وتعیین اعتبار ونظارت برکار مجریان طرح

-بازدید از طرحهای تاسیسات مراکز در دست احداث به منظور حصول اطمینان صحت ثبت امور با توجه به مقررات

-نظارت وبررسی وتایید برآورد ومصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه ها

-تعیین مشخصات فنی وامور تزیینی ساختمان

-تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

-انجام سایر امور محوله مربوطه که از طرف مقام مافوق ارجاع شود

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین