شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402

سند حرفه

سند حرفه مجموعه ای از شایستگی های لازم برای احراز صلاحیت افراد در مسیر توسعه حرفه ای است و شامل مشاغل و حرف، شایستگی های مورد نیاز، معیارهای عملکرد شایستگی، مسیر توسعه حرفه ای و سطح بندی شایستگی ها و صلاحیت ها در یک زمینه حرفه ای می باشد. هدف از تهیه این سند، امکان توسعه تطابق فرآیند آموزشی با نیازهای افراد گوناگون و امکان پذیر کردن اعطای صلاحیت ملی از طریق آزمون و ارزشیابی شایستگی ها بر اساس چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی در راستای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی می باشد.

 مسیر توسعه حرفه ای

 سند حرفه مجموعه ای از شایستگی های لازم برای احراز صلاحیت افراد در مسیر توسعه حرفه ای است و شامل مشاغل و حرف، شایستگی های مورد نیاز، معیارهای عملکرد شایستگی، مسیر توسعه حرفه ای و سطح بندی شایستگی ها و صلاحیت ها در یک زمینه حرفه ای می باشد. هدف از تهیه این سند، امکان توسعه تطابق فرآیند آموزشی با نیازهای افراد گوناگون و امکان پذیر کردن اعطای صلاحیت ملی از طریق آزمون و ارزشیابی شایستگی ها بر اساس چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی در راستای قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی می باشد.

 سند حرفه های تدوین شده در سامانه ملی مهارت در قسمت سند حرفه بارگذاری شده است .

سند حرفه های تدوین شده

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین