شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
 

شرح وظایف اداره آموزش – پژوهش وبرنامه ریزی

-           اجرای برنامه های آموزشی در استان براساس برنامه های مدون ومطابق با استانداردهای مصوب سازمان.

-           نظارت براجرای برنامه های آموزشی مراکزآموزش فنی وحرفه ای در سطح استان وهمکاری با مسئولین مراکزتابعه در امرتهیه نیازهای آموزشی وپژوهشی وکمک آموزشی وارائه به موقع آنها جهت منظورنمودن در فرآیند اجرای آموزشهای فنی وحرفه ای استان.

-           ارائه برنامه ها وشیوه های مناسب ومطلوب جهت جذب کارآموزان در رشته های مختلف وبرگزاری جلسات با واحدهای اشتغال در استان بمنظورراهنمایی متقاضیان اشتغال برای مراجعه به مراکز آموزش فنی وحرفه ای در سطح استان برای طی دوره کارآموزی در مراکزتابعه.

-           پیش بینی وبرآورد نیازها واحتیاجات آموزشی استان بمنظورتعیین بودجه واعتبارات لازم جهت برنامه ریزی آموزشی

-           فراهم نمودن موجبات همکاری کارشناسان با مدیران وصاحبان صنایع استان در زمینه برنامه های آموزشی درسطح استان واجرای برنامه های آموزش در صنایع وجوارکارخانه با هماهنگی دفتر آموزش در صنایع واجرای آموزش سیاردر پادگانها.

-           ایجاد زمینه همکاری با دفتر طرح وبرنامه های درسی در خصوص تهیه وتدوین استانداردها وجزوات آموزشی در زمینه مشاغل خاص استان با همکاری کارشناسان ذیربط ودعوت از کارشناسان متخصص استان جهت تشکیل کارگروه تهیه وتدوین استانداردهای مشاغل خاص استان وتهیه کتب وجزوات آموزشی لازم.

-           تهیه وتنظیم برنامه های مربوط به شناسایی صنایع وارزیابی مهارتهای موجود در صنایع استان با هماهنگی دفتر روابط وهمکاریهای علمی وتخصصی دفتر آموزش در صنایع ودفتر پژوهش وبرنامه ریزی ستاد مرکزی.

-           ایجاد زمینه لازم جهت انجام امورسمعی وبصری واستفاده از وسایل کمک آموزشی در کارگاههای مراکزآموزشی استان از طریق ارتباط مستمر ومداوم با مدیریت توسعه فناوریهای آموزشی ودفترطرح وبرنامه های درسی.

-           ایجاد تمهیدات وزمینه های لازم جهت نهادینه کردن اتوماسیون ومکانیزاسیون در امورمربوط به آموزش با استفاده از علوم وتجهیزات رایانه ای با همکاری وهماهنگی لازم با مدیریت توسعه فناوریهای آموزشی.

-           بررسی عملکرد برنامه های آموزش وپژوهش در مراکزوهمچنین بررسی علل کمبودها ونارساییهای احتمالی وارائه راه حلهای مناسب جهت رفع آنها.

-           تهیه وتنظیم واجرای برنامه های مربوط به شرکت در کمیسیون ها وسمینارها وجلسات مختلف مربوط به امورآموزش وپژوهش در استان طبق دستورمقام مافوق.

-           تهیه گزارشهای لازم در زمینه وظایف مربوط جهت ارائه به مقام مافوق.

-           انجام سایرامورمشابه ومربوط که از طریق مقام مافوق ارجاع میشود.

 
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین