شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
رهگیری وضعیت اشتغال مهارت آموختگان آموزش فنی وحرفه ای
بررسی اثربخشی وکارایی آموزش دربخش دولتی باعث تولید اطلاعاتی درجهت شناخت نقاط قوت وضعف فرآیند ومحتوای آموزشی خواهد بود که میتواند اسباب اصلاح وبهبود فرآیند وارتقاکیفیت ومحتوای آنرا فراهم سازد .یکی از راههای بررسی اثربخشی آموزشهای ارائه شده مطالعه بررسی پیامد اشتغال مهارت آموختگان است. این بررسی ازطریق استقرارفرایند نظام مند تحت عنوان رهگیری اشتغال مهارت آموختگان انجام میشود که درآن نسبت به تولید امارواطلاعاتی میگرددکه درمرحله اول بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری برای برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی وهمچنین برای مشاوران نتایجی را درزمینه راهنمایی متقاضیان برای حرفه آموزی وبرنامه ریزی فراهم می آورد.
مسئول مشاوره آموزشی شغلی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خانم معصومه رضایی
شماره تماس : 31939173
آدرس ایمیل :moshavertvto@mihanmail.com
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین