شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
ریاست  آموزش:  ولی ایمانی    شماره تماس : 31939196
 
کارشناس آموزش در صنایع : خانم سپیده رزمیان 31939191
کارشناس مسئول آموزش : علیرضا صابری  شماره تماس :31939165
کارشناس آموزش : حیدر مصطفی زاده شماره تماس :31939135
کارشناس امورروستایی : بهروزاسدی  شماره تماس  31939188
کارشناس پژوهش : خانم زیبا شیخی  شماره تماس : 31939182
کارشناس آموزش :  وحید اشرفی شماره تماس : 31939150
کارشناس آموزش :   معصوم صلاحلو   31939180
کارشناس آموزش : رحمان ابراهیمی 31939141
سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین