شعار سال
جمعه 11 اسفند 1402
مسئول واحد : عباس موسی خانی
شماره تماس: 31939156
شرح وظایف واحد
- شناسایی گلوگاههای فساد خیز درحیطه فعالیتهای دفتروعملکرد دستگاه درخصوص ایین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه (درکمیته پیشگیری ومبارزه با رشوه) مصوب هیات وزیران
- شناسایی نقاط خطرخیزهمچنین گلوگاهها دراداره کل ومراکزوارائه نظرات کارشناسی به مقام مافوق جهت تصمیم گیری
- تهیه گزارش تحلیلی ازنظارتها وپاسخگویی به شکایات واحدهای ستادی ومراکزتابعه.
-ارائه گزارشات لازم وتجزیه وتحلیل آن درمورد بازرسیهای انجام شده ؛ ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظوربهبود
- مطالعه وبررسی شکایات واصله ازاشخاص حقیقی ، حقوقی وکارکنان وبررسی پیرامون صحت وسقم موارد شکایات وپیگیری موضوع تااخذنتیجه نهایی
- برقراری ارتباط با واحد بازرسی وپاسخگویی به شکایات موسسات آموزشگاههای ازاد استان
-بازرسی موثرومستمرازنحوه انجام وظایف توسط کارکنان طبق شرح وظایف.
-اعزام بازرس یا کمیته های بازرسی جهت انجام بازرسیهای مستمردوره ای وموردی به منظورتهیه گزارش لازم ازنارسائیها ، تنگناهای موجود وطبقه بندی آنها ، جهت ارائه تدابیرلازم وراه حلهای مناسب ازطریق هماهنگی بامدیرکل وواحدهای مربوطه
-پاسخگویی حضوری وتلفنی به مراجعین وراهنمایی ورفع مشکل آنها درموارد مربوطه
- ارائه گزارش درخصوص تخلفات اداری احتمالی مشاهده شده درحین بازرسیهای انجام شده به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
- ارزیابی عملکرد روسای مراکزوواحدها به صورت ماهیانه وارائه گزارش به مقام مافوق .
-برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات کمیته ارتقاء وبهبود عملکرد استان
- بررسی روشهای موثردراجرای طرح تکریم ارباب رجوع
- بررسی صحت برگزاری آزمونها ونظارت وبازرسیهای موردی از انجام آزمونهای کتبی وعملی
- تهیه گزارش از کلیه فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
- انجام سایرامورمحوله درمحدوده وظایف شغل که توسط مافوق ارجاع میشود.


سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین